Cảm âm bài hát Anh đã hiểu tình em

La La La La Đô Mi Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô, Đô Si La Sol Mi

La La La La Đô Mi Sol Sol La Sol La La Sol Mi Rê Mi

Rê Rê Rê Rê Mi Rê Đô Rê Đô La Sol La La La Si Đô Si

Rê Rê Rê Rê Mi Rê La Mi Rê Đô La La Lab La Si

Mi Đô3 Si La La La La Sol Mi Sol Sol Sol Sol

Đô Fa Mi Đô Đô Rê Mi, Mi La Mi Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô La La La

La La Đô3 Si

Mi Đô3 Si La La La La Mi Sol Sol Sol Sol. Đô Fa Fa Fa Fa Đô Rê Mi

Mi Sol Mi Rê Rê Đô Rê Mi Rê Đô La La La

La Đô Si Đô La Sol LaCảm âm bài hát Anh đã hiểu tình em
Nguồn: Cảm âm bài hát Anh đã hiểu tình em

No comments:

Post a Comment