Cảm âm bài giận hờn 2

Re2 ĐÔ RẾ LA ĐỐ FA SOL LA

Cớ sao chúng mình không còn chung bước


Mi2 Fa2 Mi2 La, Fa La Re2

Khi biết đôi mình vẫn còn thương


Fa Si Si Re2 Si Fa, Fa Sol La Do2 La Re

Nhìn nhau không nói nên lời , Mà như đã cách xa vời


RÊ ĐO RÊ LÀ RÊ FA RÊ LA

Có ai biết được tình yêu là thế


RẾ ĐÔ RẾ LA ĐỐ FA SOL LA

Nói anh đã hẹn nhưng rồi không đến


MÍ FÁ MÍ LA, FA LA RẾ

Ai biết ông trời làm lệ rơi


FA SI SI RẾ SI F, FA SOL LA ĐÓ LA RÊ

Tại anh không đến nơi hẹn, Để người ta trông đứng trông ngồi


RÊ ĐO RÊ LÀ RÊ LA SOL RÊ

Để người ta chờ rồi ngóng trông hoài


ĐK:

RẾ RẾ MÍ ĐỐ, RẾ LA ĐỐ FA SOL LA

LÀ RÊ SOL SIB LA FA SOL SIB LA,

LA LA RẾ LA RẾ FÁ LA, LA LA LA RẾ FA LA RẾCảm âm bài giận hờn 2
Nguồn: Cảm âm bài giận hờn 2

No comments:

Post a Comment