Cảm âm bài câu hò bên ven bờ hiền lương - Tone do

Do2 Do2 La-Sol Fa Do2

Bên ven bờ Hiền Lương

Do2 Mi2-Fa2 Sol2 La2 Sol2 Fa2 Do2

Chiều nay ra đứng trong về

Do2 Sol Do2 Sol Fa Do2

Mắt đượm tình quê

Do2 Do2 Sol Do2 Sol Fa Do2

Đôi mắt đượm tình quê


Mi2-Fa2 Fa2 Do2 Sol Fa2

Xa xa đoàn thuyền nam

Fa2 Sol2 Fa2 Sol2-La2 Sol2 Fa2 Do2

Buồm căng theo gió xuôi dòng

Do2-Fa2 Re2 Re2 Do2 Sib

Bỗng trong sương mờ

Do2 Do2 La-Sol Do2 La Sol Fa

Không gian trầm lặng nghe cầu hò


Do2 Mi2-Fa2….

Sol2 La2 Sol2 Fa2 Mi2 Fa2

Mi2 Fa2 Sol2 La2 Do3 La2 Sol2 Fa2

Do2 La-Sol Sol Mi-Sol

Do2 Do2 Sol-Do2 La Sol Fa

La2 Sol2 Fa2 Do2 Re2 Do2 La Sol

Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Sol2 Do3…

La2 Sol2 Do2 La Sol Fa2…


Do2 Do2 Sol Fa Do2

Fa2 Fa2 Do2 Sol-Fa Do2-Fa2

Fa2 Do2 Fa2 Sol2 Sol2#

Sol2 Do3 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Mi2 Fa2

Do2 Do2 Fa2 Sol2 Sol#

Sol2 Do3 La2 La2 Sol2 Fa2 Sol2 Mi2 Fa2Cảm âm bài câu hò bên ven bờ hiền lương - Tone do
Nguồn: Cảm âm bài câu hò bên ven bờ hiền lương - Tone do

No comments:

Post a Comment