Cảm âm bài bèo dạt mây trôi (Tone đô)

Cảm âm bài Bèo dạt mây trôi


(Tone đô)


Do2 Do2, Sol2 Mi2 fa2 Sol2, La2 Sol2 Sol2

Mi2 Mi2, Mi2 Re2 Mi2 Sol2 (Re2) Do2, Do2 Mi2 Re2 Do2 (La) Sol

Sol2 Sol2 Do3 Mi2 fa2 La2 Sol

Mi2 Mi2, m2 Re2 Mi2 Sol2 (Re2) Do2, Do2 Mi2 Re2 Do2 (La) Sol

La Do2 Do2 Re2 Mi2 Mi2, (Re2) Mi2, Mi2 Re2 Do2, Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Do2 Sol

Do2 La Do2 Re2 Mi2 Re2 Re2 Do2


 


Nguồn: Bài hát hayCảm âm bài bèo dạt mây trôi (Tone đô)
Nguồn: Cảm âm bài bèo dạt mây trôi (Tone đô)

No comments:

Post a Comment