Cảm Âm Anh Không Hối Hận

fa mi rê rê đô rê đô rê mi fa

fa sol la la sol la đố la

sol la sol sol fa sol sol la sol fa rê

rê mi fa fa mi rê đô

fa mi rê rê đô rê đô rê mi fa

fa sol la la sol la đô’ la

sol la sol sol fa sol sol la sol fa rê

rê mi fa fa mi rê đô rê

fa sol la sol la đô’ la

la đô rê rê đô rê đô la

la đô rê rê đô rê đô la sol la

la đô rê rê đô rê fa mi

đk:

la fa mi rê đô la sol la

la fa mi rê đô la đô sol

sol la sol la sol fa sol la đô la

la đô rê rê đô rê fa mi

la fa mi rê đô la sol la

la fa mi re đô la đô sol

sol la sol la sol fa sol la đô la

la đô rê rê đô rê fa mi

fa mi rê.Cảm Âm Anh Không Hối Hận
Nguồn: Cảm Âm Anh Không Hối Hận

No comments:

Post a Comment